Inspraak in het meerjarenplan

Dit nieuwsbericht gaat over: 

Elke 6 jaar moet een lokaal bestuur een meerjarenplan opstellen. Hierin worden de plannen voor de komende jaren opgesteld, budgetten gekoppeld, indicatoren bepaald, ... Het is en blijft een vrij technisch gegeven. Toch is het de bedoeling om de burger te betrekken bij de opmaak van dit meerjarenplan.

Hoe wordt dit meerjarenplan opgesteld?

Er wordt gestart door een missie te bepalen voor de gemeente. Dit is een leidraad die gaandeweg nog kan veranderen, maar wordt toch aanzien als het ruimer kader waarin alle plannen passen. De missie omvat vele zaken, zoals bv. zorgen voor het welzijn van de inwoners, bevorderen van sociale cohesie en kansen geven aan het verenigingsleven, maar ook het goene karakter van de gemeente bewaren.

Na het opstellen van een missie, wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd. Deze behandelt zowel de interne organisatie als de externe factoren. Kansen, bedreigingen, bepalende factoren, ... worden in kaart gebracht en geanalyseerd.

Wanneer kom ik als burger hieraan te pas?

In de volgende fase zal inspraak gevraagd worden van de burger. Deze zal bevraagd worden over de resultaten van de omgevingsanalyse, het bestuursakkoord, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ... Door middel van een online én offline bevraging, zal gepeild worden naar de mening van de burger.

Ook pleit ik ervoor om de adviesraden te betrekken in de opmaak van dit plan. De timing is krap, gezien deze nog geïnstalleerd moeten worden, maar ze mogen niet vergeten worden.

Wat als ik niet geloot word voor een bevraging?

Laat het zeker niet na om je mening te geven. Spreek de raadsleden en/of gemeente aan en laat weten waar zeker rekening mee moet gehouden worden. Omdat dit zo belangrijk is, zal ikzelf ook mijn uiterste best doen om op deze website regelmatig terug te koppelen over de voortgang.